×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.

ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت

ارسال بر اساس سن و جنسیت smsbedeh.com

  برای ارسال از آیتم ارسال جدید استفاده نمایید
  پس از درج ارسال برای مشاهده وضعیت ارسال از دکمه "به روز رسانی" استفاده نموده و از رفرش کردن صفحه خود داری نمایید
  دقت نمایید که ارسال های این بخش یکبار توسط مدیریت سامانه و یکبار توسط اوپراتور تایید میگردد
  گزارش ارسال از این طریق فقط به صورت تعداد ارائه شده و شماره موبایلی ارائه نمی گردد
  ارسال از این بخش هیچگونه بازگشت هزینه ای ندارد

ارسال بر اساس سن و جنسیت smsbedeh.com

footer-bank