×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.
×

خطا

The parameter "roksprocket.layouts" must be defined.
mobilenumberدرصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت صبا پیامک اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره
  شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد

شرایط نمایندگان ویژه
  روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند.

  خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد.
  روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.

footer-bank