×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.
×

خطا

The parameter "roksprocket.layouts" must be defined.
قيمت خطوط اختصاصي با پيش شماره 3000
  کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی سفارشي سفارشي
1 14 رقمی
3000-12345678901 15.000 13.500  10.500
2 12 رقمی
3000-12345678 90.000 80.000 70.000
3 10 رقمی
3000-123456 100.000 90.000 80.000
4 9 رقمی
3000-12345 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 8 رقمی
3000-1234 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

footer-bank