قیمت خطوط / به تومان

  • خطوط 1000
  • خطوط 3000
  • خطوط 2000
  • خطوط 5000
  • خطوط 021
  • خطوط غیرمتناظر تلفن ثابت
قيمت خطوط اختصاصي با پيش شماره 1000   کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
غیرسفارشي سفارشي غیرسفارشي سفارشي
غیرسفارشي سفارشي
1 14 رقمی
1000-1234567890 13,500 30,000
 12,000 25,000  10,500  20,000
2 13 رقمی
 1000-123456789 35,000  70,000  31,500 60,000 28,000   55,000
3 12 رقمی
1000-12345678
 70,000 140,000
60,000   120,000  50,000  100,000
4 11 رقمی
1000-1234567
140,000
 270,000  120,000 230,000  100,000 200,000
5 10 رقمی
1000-123456
180,000  400,000 150,000  350,000 130,000  300,000
6 9 رقمی
1000-12345
 250,000  500,000  225,000 450,000  200,000 400,000
7 8 رقمی
1000-1234
 350,000  700,000 300,000 600,000 250,000  550,000
8 7 رقمی
1000-123
3,500,000 3,000,000 3,000,000
9 6 رقمی
1000-12
6,000,000 5,700,000 5,500,000
Read More
قيمت خطوط اختصاصي با پيش شماره 3000
  کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی سفارشي سفارشي
1 14 رقمی
3000-12345678901 15.000 13.500  10.500
2 12 رقمی
3000-12345678 90.000 80.000 70.000
3 10 رقمی
3000-123456 100.000 90.000 80.000
4 9 رقمی
3000-12345 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 8 رقمی
3000-1234 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

Read More
قيمت خطوط اختصاصي با پيش شماره 2000   کاربران   نمايندگان
  ارقام   نمونه شماره
غیرسفارشی
سفارشی غیر رند
سفارشی نیمه رند
سفارشی رند
غیرسفارشی
سفارشی غیر رند
سفارشی نیمه رند
سفارشی رند
1 12 رقمی
2000-12345678 200,000  250,000 300,000 350,000 180,000  230,000 280,000  330,000
2 10 رقمی
 2000-123456  400,000  500,000  700,000  1,000,000  350,000  450,000  650,000  950,000
3 9 رقمی
2000-12345
 700,000 800,000  1,000,000 1,500,000 650,000  750,000  900,000  1,300,000
4 8 رقمی
2000-1234
 1,200,000 1,400,000  1,600,000  2,500,000  1,100,000 1,300,000 1,450,000  2,300,000

 

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

Read More
قيمت خطوط اختصاصي با پيش شماره 5000   کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی سفارشي
سفارشي
1 15 رقمی
50001-1234567891 8.000 6.500  5.000

14 رقمی
50001-123456789 11.000 9.000  8.000

13 رقمی
 50001-12345678  30.000 25.000  22.000

12 رقمی
50001-1234567
70.000  60.000  52.000

11 رقمی
50001-123456
 135.000 120.000 100.000

10 رقمی
50001-12345
 220.000  250.000  130.000

9 رقمی
50001-1234
250.000 197.000 160.000

8 رقمی
50001-123
 300.000 250.000  220.000

7 رقمی
50001-12
4.500.000 38,000,000 3.300.000
10 
6 رقمی
50001-1
7.500.000 6.300.000 5.600.000
Read More
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 021   کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی سفارشي سفارشي
1 10 رقمی
021-12345678 50.000 48.000  46.000
2 7 رقمی
021-12345
550.000 500.000  450.000
3 6 رقمی
021-1234
660.000 600.000  550.000
Read More
قيمت شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت   کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
قیمت از
قیمت تا
قیمت از
قیمت تا
قیمت از
قیمت تا
1
15 21000-1234567890 100.000 90.000 80.000
2
14 21000-123456789 110.000 100.000 90.000
3
13 21000-12345678
130.000  120.000 110.000
4
12 21000-1234567**
110.000 100.000 90.000
5
12 21000-1234567*
140.000 200.000  130.000 180.000 120.000 170.000
6
11 21000-123456 200.000 300.000 180.000 240.000 170.000  220.000
7
10 21000-12345  300.000 650.000  240.000 600.000 220.000  550.000
8
9 21000-1234  650.000 750.000  350.000 700.000 330.000 650.000
9
8 21000-123 2.500.000 4.000.000  2.200.000  3.700.000  2.000.000  3.500.000
10
7 21000-12 4.000.000 6.000.000
 3.700.000 5.500.000
 3.500.000  5.000.000

 

  ردیف 4: ** با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
  ردیف 5: * عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد. ملاک رند بودن شماره:
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

Read More
قيمت خطوط اختصاصي با پيش شماره 3000
  کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی سفارشي سفارشي
1 14 رقمی
3000-12345678901 15.000 13.500  10.500
2 12 رقمی
3000-12345678 90.000 80.000 70.000
3 10 رقمی
3000-123456 100.000 90.000 80.000
4 9 رقمی
3000-12345 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 8 رقمی
3000-1234 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

footer-bank