×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.
×

خطا

The parameter "roksprocket.layouts" must be defined.
قيمت شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت   کاربران   نمايندگان   نمايندگان ويژه
  ارقام   نمونه شماره
قیمت از
قیمت تا
قیمت از
قیمت تا
قیمت از
قیمت تا
1
15 21000-1234567890 100.000 90.000 80.000
2
14 21000-123456789 110.000 100.000 90.000
3
13 21000-12345678
130.000  120.000 110.000
4
12 21000-1234567**
110.000 100.000 90.000
5
12 21000-1234567*
140.000 200.000  130.000 180.000 120.000 170.000
6
11 21000-123456 200.000 300.000 180.000 240.000 170.000  220.000
7
10 21000-12345  300.000 650.000  240.000 600.000 220.000  550.000
8
9 21000-1234  650.000 750.000  350.000 700.000 330.000 650.000
9
8 21000-123 2.500.000 4.000.000  2.200.000  3.700.000  2.000.000  3.500.000
10
7 21000-12 4.000.000 6.000.000
 3.700.000 5.500.000
 3.500.000  5.000.000

 

  ردیف 4: ** با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
  ردیف 5: * عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد. ملاک رند بودن شماره:
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

footer-bank