قیمت خطوط کاربران / به تومان

  • خط 1000
  • خط 2000
  • خط 3000
  • خط 50001
  • خط 50004
  • خط 21000
  • خط 021 و 026
  • قیمت خطوط اپراتور 9000
قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000   کاربران
  ارقام   نمونه شماره
غیرسفارشی سفارشی
1 14 رقمی
1000-1234567890 90,000 170,000
2 13 رقمی
 1000-123456789 105,000 240,000
3 12 رقمی
1000-12345678
260,000 590,000
4 11 رقمی
1000-1234567
365,000 830,000
5 10 رقمی
1000-123456
525,000 1,900,000
6 9 رقمی
1000-12345
1,250,000 2,800,000
7 8 رقمی
1000-1234
4.100.000 11,800,000
8 7 رقمی
1000-123
نیاز به مذاکره
9 6 رقمی
1000-12
نیاز به مذاکره

 

مزایا و ویژگی ها

- سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
- عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
- تعرفه مناسب پیامک
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم

Read More
قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000   کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی غیر رند سفارشی نیمه رند سفارشی رند
1 12 رقمی
2000-12345678  250,000 300,000 350,000
2 11 رقمی
 2000-1234567  390,000 410.000 485.000
3 10 رقمی
2000-123456
500,000 700.000 1.000.000
4 9 رقمی
2000-12345
800.000 1.000.000 1.500.000
4 8 رقمی
2000-1234
1.400.000 1.600.000 2.500.000

 

مزایا و ویژگی ها

- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی (بازگشت هزینه پس از 48 ساعت انجام می گیرد، البته تعرفه پیامک به نسبت بالاتری نسبت به سایر اپراتور ها دارد.)
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
- سرعت بسیار بالا در ارسال
- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شمره 2000 (ولی هزینه ثبت خطوط به مراتب بالاتر از اپراتور های دیگر است.)
- خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام

 

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

Read More
قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000
  کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی
1 14 رقمی
3000-12345678901 40.000
2 12 رقمی 3000-12345678 150.000
3 10 رقمی 3000-123456 165.000
4 9 رقمی 3000-12345 استعلام شود
5 8 رقمی 3000-1234 استعلام شود

 

مزایا و ویژگی ها

- خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام (اپراتور 3000 تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط 3000 بیشتر از 8 رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط 8 رقمی ما را دارید، البته ما بیش از 10 خط 8 رقمی داریم.)
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
- سرعت ارسال متوسط
- عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- تعرفه مناسب پیامک
- هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط 10 رقمی

 

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

Read More
قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000   کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی
1 15 رقمی
50001-1234567891 15.000

14 رقمی
50001-123456789 100.000

13 رقمی
 50001-12345678  160.000

12 رقمی
50001-1234567
250.000

11 رقمی
50001-123456
 400.000

10 رقمی
50001-12345
 580.000

9 رقمی
50001-1234
850.000

8 رقمی
50001-123
استعلام شود

7 رقمی
50001-12
استعلام شود
10 
6 رقمی
50001-1
استعلام شود

 

مزایا و ویژگی ها

تعرفه پیامک فوق العاده پایین
خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
سرعت ارسال بالا
نیازمند تمدید سالیانه خطوط (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
قابلیت دریافت گزارش دقیق
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

Read More
قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000   کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی

14 رقمی
50004-123456789 20.000

13 رقمی
 50004-12345678  160.000

12 رقمی
50004-1234567
250.000

11 رقمی
50004-123456
 400.000

10 رقمی
50004-12345
 580.000

9 رقمی
50004-1234
850.000

8 رقمی
50004-123
استعلام شود

7 رقمی
50004-12
استعلام شود

6 رقمی
50004-1
استعلام شود

 

مزایا و ویژگی ها

تعرفه پیامک مناسب
امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک
خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
سرعت ارسال بالا
عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
قابلیت دریافت گزارش دقیق
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

Read More
قیمت شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت   کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی
1
15 21000-1234567890 20.000
2
14 21000-123456789 80.000
3
13 21000-12345678
95.000
4
12 21000-1234567
175.000
5
12 21000-1234567
220.000
6
11 21000-123456 350.000
7
10 21000-12345 500.000
8
9 21000-1234 1.200.000
9
8 21000-123 5.700.000

 

مزایا و ویژگی ها

- تعرفه پیامک به نسبت پایین (بیشتر از اپراتور 50001)
- سرعت ارسال متوسط
- تعرفه پایین ثبت خطوط
- عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات

Read More
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 021 و 026
  کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی
1 13 رقمی
021-0912345678 100.000

8 رقمی
021-12345678 200.000

6 رقمی
021-12345678 1.700.000

5 رقمی 021-12345
2.000.000

4 رقمی 021-1234
2.800.000

 

مزایا و ویژگی ها

- ثبت خطوط معادل شماره تلفن تهران و کرج (امکان تماس پس از دریافت پیامک)
- تعرفه پیامک مناسب
- سرعت ارسال متوسط
- تعرفه پایین ثبت خطوط
- عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
- بدون تداخل با خطوط تلفن

Read More
قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 9000   کاربران
  ارقام   نمونه شماره
سفارشی غیر رند سفارشی نیمه رند سفارشی رند
1 8 رقمی
9000-1234  2.500,000 استعلام شود
استعلام شود

 

مزایا و ویژگی ها

- تعرفه پیامک مناسب
- سرعت ارسال بالا
- ارسال پیامک به بلک لیست (باشگاه مشتریان)
- قابلیت خدماتی کردن برای اشخاص حقیقی در کمترین زمان
- عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
- ارائه خط صرفاً 8 رقمی و سفارشی
- امکان دریافت پیامک
- امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک

Read More
number
 
امکانات ویژه
خط ثابت 1000
2000
3000 5000
9000
ارسال لینک در متن پیامک
قابلیت خدماتی سازی خطوط
گزارش دقیق تحویل به گیرنده
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده
مناسب بالا بالا مناسب بالا بالا
سرعت ارسال پیامک
مناسب بالا بالا مناسب بالا بالا
هزینه ارسال پیامک
بالا مناسب بالا مناسب پایین مناسب
هزینه خرید خط خدماتی
پایین بالا بالا  بالا پایین مناسب

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090