کارت ویزیت

کارت ویزیت smsbedeh.com

  شما در این قسمت می توانید اطلاعات خود را وارد کنید و به اشخاص مورد نظر ارسال کنید.
  گیرندگان پیامک در صورت ذخیره این پیام می تواننداز اطلاعات شما در بخش دفترچه تلفن خود استفاده کنند.
  (اطلاعات شما در بخش دفترچه تلفن ذخیره می شود) این ماژول چون به صوررت vcard ارسال می کند به نوع گوشی هم بستگی دارد.

کارت ویزیت smsbedeh.com

  منشی پیامک
  منشی پیامک هوشمند
 نوبت دهی هوشمند
  پیامک مناسبت ها
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
  انتقال پیامک
  ایمیل پیامک
 فاکس پیامک
  کارت ویزیت
  وپ پوش
  ارائه DLL, URL , API
  افزایش اعتبار به مخاطبین
 بخش کاربران سامانه
  کنترل سامانه از راه دور
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090